Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw
subdomen internetowych
w domenie przemysl.eu


§1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Administrację domeny „przemysl.eu” prowadzi Miasto Przemyśl, zwane dalej administratorem.
 2. Rejestrujący, w rozumieniu niniejszego Regulaminu rejestracji i utrzymywania nazw subdomen internetowych w domenie przemysl.eu oznacza podmiot (Wnioskodawcę), na rzecz którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji i utrzymania subdomeny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, o których powiadomi wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną lub informacją na stronie internetowej miasta Przemyśl – www.przemysl.pl.
 4. Brak akceptacji nowego regulaminu umożliwia Wnioskodawcy wypowiedzenie utrzymania nazwy subdomeny.
 5. Wniosek o rejestrację i utrzymywanie nazwy subdomeny rozpatruje Prezydent Miasta Przemyśla, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej potwierdzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
 6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje rejestrację subdomeny oraz przesłanie odpowiedniej informacji na adres mailowy wnioskodawcy.
 7. Odpowiedzialność za skutki prawne złożenia we wniosku nieprawdziwego oświadczenia o przysługiwaniu prawa do nazwy subdomeny lub podania we wniosku nieprawdziwych danych ponosi wyłącznie Wnioskodawca.
 8. W przypadku odmowy rejestracji subdomeny Wnioskodawca informowany jest o tym fakcie drogą mailową na adres podany we wniosku.

 §2.

Zasady i tryb rejestracji oraz utrzymywania domen

 1. Podmiotami uprawnionymi do rejestracji nazwy subdomeny w domenie „przemysl.eu” są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Rejestracja nazwy subdomeny dokonywana jest na podstawie danych przesłanych w formularzu elektronicznym.
 3. Administrator może, w terminie 14 dni od doręczenia wniosku, wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie lub rozszerzenie informacji zawartych we wniosku. W takim przypadku bieg terminu na rozpatrzenie wniosku ulega zawieszeniu.
 4. Złożenie wniosku o rejestrację nazwy subdomeny w domenie „przemysl.eu” jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż wnioskodawca zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Brzmienie subdomeny określa wnioskodawca.
 6. Odmawia się rejestracji nazwy subdomeny, jeżeli subdomena wskazana we wniosku:

1) jest już zarejestrowana lub prowadzona jest aktualnie rejestracja tej samej nazwy subdomeny na rzecz osoby trzeciej,
2) jest nazwą rodzajową produktu lub usługi i nie jest jednocześnie nazwą własną wnioskodawcy,
3) może wprowadzać w błąd użytkowników sieci Internet co do pochodzenia produktu lub usługi w sposób określony przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) jest powszechnie znaną nazwą własną, która przysługuje innemu podmiotowi niż wnioskodawca,
5) zawiera słowa obsceniczne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje,
6) wnioskodawca posiada już trzy subdomeny zarejestrowane w domenie przemysl.eu (nie dotyczy jednostek organizacyjnych miasta Przemyśl),

 1. Odmowa rejestracji nazwy subdomeny może nastąpić także, gdy leży to w interesie miasta Przemyśl.
 2. Jeżeli przez okres 180 dni od rejestracji subdomeny, nie jest uruchomiona strona internetowa, to subdomena automatycznie wygasa, o czym Wnioskodawca zostaje powiadomiony.
 3. Rejestracja i utrzymanie subdomeny w domenie „przemysl.eu” jest nieodpłatne.
 4. W przypadku zmian danych zawartych we wniosku Abonent zobowiązany jest do aktualizacji danych stosując formularz elektroniczny na stronie internetowej przemysl.eu z opcją – Zmiana Delegacji Domeny.

 §3

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia nazwy zarejestrowanej subdomeny w przypadku:

1) wykorzystywania jej do publikacji treści mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Miasta Przemyśl, Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub innych instytucji publicznych,

2) prowadzenia w zarejestrowanej subdomenie kampanii wyborczej oraz zamieszczania treści posiadających cechy agitacji wyborczej,

3) gdy zawiera ona lub jest powiązana ze stronami zawierającymi treści sprzeczne z polskim lub międzynarodowym prawem,

4) gdy zawiera oferty handlowe dotyczące przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstw.

5) Wprowadzenie do subdomeny treści o cechach wymienionych w pkt. 1 skutkuje usunięciem nazwy subdomeny, o czym zostanie pisemnie poinformowany wnioskodawca, którego nazwę subdomeny usunięto.

6) Administrator zawiesi świadczenie usługi utrzymania nazwy subdomeny, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z wykorzystaniem domeny „przemysl.eu”.

7) O zawieszeniu świadczenia usługi utrzymania nazwy subdomeny wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany przez administratora na adres podany we wniosku.

8) Podjęcie zawieszonego świadczenia usługi utrzymania nazwy subdomeny nastąpi po umorzeniu przez organ ścigania postępowania w sprawie o przestępstwo (wykroczenie) z wykorzystaniem domeny „przemysl.eu”. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających umorzenie postępowania lub wyroku uniewinniającego.

9) Brak akceptacji nowego regulaminu umożliwia Wnioskodawcy wypowiedzenie utrzymania nazwy subdomeny, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10) Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie dla obecnie zarejestrowanych i utrzymywanych subdomen jak i nowo rejestrowanych.

Skip to content